FVEN enquête over meer duurzame brandstoffen: verrassend positieve resultaten!

Vorig jaar heeft de koepelorganisatie Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) een onderzoek uitgevoerd naar de emissies van Varend Erfgoed ten opzichte van de totale recreatievaart. Uit het onderzoek onder ruim 1000 schepen bleek, dat de uitstoot van Varend Erfgoed ten opzichte van de gehele recreatievaart marginaal is. Op basis van deze resultaten pleit de FVEN dan ook voor een uitzonderingspositie voor Varend Erfgoed in (komende) wet- en regelgeving op het gebied van de uitstoot van emissies in uitlaatgassen.

Enquête naar de ervaringen met meer duurzame brandstoffen
Naast de uitzonderingspositie wil de FVEN samen met de behoudsorganisaties zelf actief verdere stappen zetten op duurzaamheidsgebied. Daarom is recent een tweede enquête gehouden om te inventariseren wat de ervaringen van de leden van de behoudsorganisaties zijn met het gebruik van meer duurzame brandstoffen zoals GTL en/of HVO. Ook is in de enquête gevraagd welke factoren maken dat de leden al dan niet overwegen een overstap naar deze brandstoffen te maken.
Deze tweede enquête heeft een maand open gestaan. Vanuit alle behoudsorganisaties waren er deelnemers, in totaal is de enquête 775 keer ingevuld. De inzendingen betrof vrijwel uitsluitend boten met (voornamelijk) recreatief gebruik of boten die ideëel geëxploiteerd worden.

Resultaten enquête
De enquête laat zien dat vrijwel alle gebruikers positief zijn over het gebruik van GTL en HVO. Bij het gebruik van deze brandstoffen wordt fors minder rook en stank ervaren. Bij het gebruik van GTL ervaart een klein deel van de gebruiker problemen, m.n. met rubber, slangen of pakkingen. HVO gebruikers ervaren vrijwel geen problemen.
Van de gebruikers die nog op “gewone” diesel varen, overweegt een deel om over te stappen, m.n. naar HVO. Dit dan vooral omdat dit beter is voor het milieu en ook vanwege minder rook en stank. Circa de helft van de gebruikers op gewone diesel weet nog niet of ze de overstap gaan maken. Belangrijke redenen om niet over te stappen zijn vooral mogelijke technische problemen en daarnaast ook hogere kosten en moeilijke verkrijgbaarheid.

Vervolg
De commissie Duurzaam Varend Erfgoed (DVE) van de FVEN is blij met de resultaten. Voorzitter Hans van Nispen: “De enquête laat zien dat met name HVO vrijwel probleemloos in de oude motoren wordt gebruikt. Ik verwacht dan ook dat op basis van deze resultaten meer leden een overstap naar HVO zullen overwegen”.